විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නව පැමිණීම්

අපගේ නවතම ව්යාපෘති

අපි ගැන

නියැලුනහ ඩිලි සැරසිලි ද්රව්ය සමාගම නියැලුනහ සිටි Dali නගරයේ පිහිටා ඇත. එය පඩි පෙළ උපාංග නිෂ්පාදන බකල්, දැනට බිම් ඇතුරුම්, උළු, බුමුතුරුණු නිෂ්පාදනය විශාලතම නිෂ්පාදකයා ය.
විසිතුරු ද්රව්ය නිෂ්පාදන පරාසයක්: කාපට්, උළුවහු, පිඟන්, විචිත්ර හා skirting මණ්ඩලය පස් මාලාවක්. මෙම ටිම් පැතිකඩ මතුපිට, එහි anodized අතර කුඩු බොහෝ වර්ණ, එවැනි ලෙස ඒවා ආෙල්ප: රිදී, රන්, කලු, නිල්, ෂැම්පේන් ආදිය ඔවුන් ද දීප්තිය විය සකස් කළ හැක.